X字母開頭成語,首字母是x的成語,X的成語,四字成語開頭字母是x的

成語大全查詢

輸入需要查詢的成語:

宵魚垂化

xiāo yu chui hua

《呂氏春秋·具備》:「宓子賤治亶父……三年,巫馬旗短褐衣弊裘,而往觀化於亶父,見夜漁者,得則捨之。巫馬旗問焉,曰:『漁為得也。今子得而捨之,何也?』對曰:『宓子不欲人之取小魚也。所捨者小魚也。』巫馬旗歸,告孔子曰:『宓子之德至矣。使民暗行,若有嚴刑於旁。

訓格之言

xun ge zhī yan

指可以奉為行為準則的教誨之言。

迅雷不及掩耳

xun lei bu ji yǎn ěr

雷聲來得非常快,連捂耳朵都來不及。比喻來勢兇猛,使人來不及防備。

胸無宿物

xiōng wu su wu

宿:過夜。胸中沒有過夜的東西。比喻心地坦率,沒有成見。

向天而唾

xiang tiān er tuo

仰頭向著天吐唾沫,唾沫還是落在自己的臉上。比喻本來想損害別人,結果受害的還是自己。

心煩技癢

xīn fan ji yǎnɡ

煩:煩燥;技癢:指某人想表現其技藝以顯示於人。形容擅長及愛好某種技藝,一遇機會就急於表現的情態。

星滅光離

xīng mie guāng li

比喻朋友關係不能繼續。

旭日初升

xu ri chū shēng

早晨的太陽剛剛從東方升起。比喻充滿活力、生氣勃勃的景象。

新婚宴爾

xīn hūn yan ěr

宴爾:快樂愉悅,亦作「燕爾」。形容新婚快樂。亦作「燕爾新婚」、「新婚燕爾」。

心勞意攘

xīn lao yi rǎng

猶心慌意亂。

旋得旋失

xuan de xuan shī

很快得到,不久又失去。形容得失都很快。

先知先覺

xiān zhī xiān jue

知:認識;覺:覺悟。指認識事理較一般人為早的人。

洗雪逋負

xǐ xuě bū fu

洗雪:隊掉;逋負:舊欠,引伸為舊恨。報仇雪恨,以償夙願。

洗手不幹

xǐ shǒu bu gan

把手洗乾淨休息了。

朽木不雕

xiǔ mu bu diāo

朽壞的木頭無法雕刻。比喻人不上進,無法成材。

香消玉損

xiāng xiāo yu sǔn

見「香消玉碎」。

習非成是

xi fēi cheng shi

對某些錯誤事情習慣了,反以為本來就是對的。

下塞上聾

xia sāi shang long

塞:堵塞不通。聾:耳朵的聽覺失靈。下邊堵塞不通,上邊聽覺失靈。比喻真實情況不能上傳下達。

惺惺惜惺惺

xīng xīng xī xīng xīng

惺惺:指聰慧的人;惜:愛惜。比喻同類的人互相愛惜。

心浮氣盛

xīn fu qi sheng

形容人性情浮躁,態度傲慢。

成語大全集
按字數查成語
首字母查成語