F字母開頭成語,首字母是f的成語,F的成語,四字成語開頭字母是f的

成語大全查詢

輸入需要查詢的成語:

浮收勒索

fu shōu le suǒ

見「浮收勒折」。

浮聲切響

fu shēng qie xiǎng

浮聲:平聲;切響:仄聲。指古漢語中的平仄聲。

蜚短流長

fēi duǎn liu chang

指散播謠言,中傷他人。

分守要津

fēn shǒu yao jīn

要:重要;津:渡口。分別把守交通要道。

芳蘭竟體

fāng lan jing tǐ

芳蘭:蘭草的香氣;竟體:滿身。香氣滿身。比喻舉止閑雅,風采極佳。

方寸已亂

fāng cun yǐ luan

心已經亂了。

非同尋常

fēi tong xun chang

尋常:平常。形容人和事物很突出,不同於一般

蜂擁而上

fēng yōng er shang

形容許多人一起湧上來

富貴榮華

fu gui rong hua

舊時形容有錢有勢。

負乘致寇

fu cheng zhi kou

典出《易·解》:「六三:負且乘,致寇至,貞吝。《象》曰:『負且乘,亦可丑也。自我致戎,又誰咎也。』」孔穎達疏:「乘者,君子之器也。負者,小人之事也。施之於人,即在車騎之上而負於物也,故寇盜知其非己所有,於是競欲奪之。」意思是卑賤者背著人家的財物,又坐上大

焚香膜拜

fen xiāng mo bai

見「焚香禮拜」。

富貴逼人

fu gui bī ren

無心富貴,被迫出仕。也指因有財勢,人來靠攏。

蜂腰削背

fēng yāo xuē bei

細腰窄背。形容輕盈俊俏。同「蜂腰猿背」。

風雨無阻

fēng yǔ wu zǔ

不受颳風下雨的阻礙。指預先約好的事情,一定按期進行。

反風滅火

fǎn fēng mie huǒ

漢劉昆為江陵令,縣多火災,昆向火叩頭,多能降雨止風;後為弘農太守。先是崤黽驛道多虎穴,行旅不通。昆為政三年,仁化大行,虎皆負子渡河,光武帝聞而異之,以為德政。《後漢書·儒林傳上·劉昆》:「詔問昆曰:『前在江陵,反風滅火,後守弘農,虎北渡河,行何德政而致是

赴湯蹈火

fu tāng dǎo huǒ

赴:走往;湯:熱水;蹈:踩。沸水敢蹚,烈火敢踏。比喻不避艱險,奮勇向前。

敷衍塞責

fū yǎn se ze

塞責:搪塞責任。指工作不認真負責,表面應付了事。

豐衣足食

fēng yī zu shi

指衣食充足,生活富裕

飛鷹走狗

fēi yīng zǒu gǒu

放出鷹狗去追捕野獸。指打獵遊蕩的生活。

奮發有為

fen fā yǒu wei

精神振作,有所作為。

成語大全集
 
按字數查成語
首字母查成語