T字母開頭成語,首字母是t的成語,T的成語,四字成語開頭字母是t的

成語大全查詢

輸入需要查詢的成語:

通變達權

tōng bian da quan

同「通權達變」。

吞刀刮腸

tūn dāo guā chang

比喻決心改過自新。

托物寓感

tuō wu yu gǎn

假借外物寄托情感。

唾地成文

tuo di cheng wen

形容文思敏捷。唐馮贄《雲仙雜記》有「唾地成文」一目,贊李賀云:「有人謁李賀,見其久而不言,唾地者三,俄而成文三篇。」

銅駝荊棘

tong tuo jīng ji

銅駝:銅製的駱駝,古代置於宮門外。形容國土淪陷後殘破的景象。

天壤懸隔

tiān rǎng xuan ge

比喻相差極遠或相差極大。

泰山壓頂

tai shān yā dǐng

比喻遭遇到極大的壓力和打擊。

吞符翕景

tūn fu xī jǐng

謂道者吞符菉,服日霞。

他鄉異縣

tā xiāng yi xian

指遠離家鄉的外地。

突然襲擊

tū ran xi jī

原指軍事上出其不意地攻擊,現多比喻突然加於別人的行動使人感到意外而難應付。

頭上著頭

tou shang zhuo tou

猶言頭上安頭。比喻多餘和重複。

天理人情

tiān lǐ ren qing

天然的道理和人的常情。

頭暈眼花

tou yūn yǎn huā

頭發昏,眼發花。

投壺電笑

tou hu dian xiao

《神異經·東荒經》:「東荒山中有大石室,東王公居焉……恆與一玉女投壺,每投千二百矯,設有入不出者,……矯出而脫誤不接者,天為之笑。」張華註:「言笑者,天口流火照灼,今天不下雨而有電光是天笑也。」後遂以「投壺電笑」為閃電不雨之典。

屠所牛羊

tu suǒ niu yang

比喻臨近死亡的人。

通宵徹晝

tōng xiāo che zhou

指整天整夜。

田父之功

tian fu zhī gōng

指不預其事而輕易得到好處。

蹄間三尋

ti jian sān xun

指馬奔走時,前後蹄間一躍而過三尋。形容馬奔跑得快。

天隨人願

tiān sui ren yuan

上天順從人的意願。指事物的發展正合自己的心願。

調三窩四

tiao sān wō si

搬弄是非,挑拔離間。

成語大全集
按字數查成語
首字母查成語